XIII Klaudia Taevi nimelise konkursil osalemise tingimused (2023. aastal)

XIII Klaudia Taevi nim. noorte ooperilauljate konkurss toimub 10 – 15 September 2023 Pärnus.

Konkursile registreerumine algab 1. aprillil 2023:
- naistele kes on sündinud pärast 16. septembrit 1992
- meestele kes on sündinud pärast 16. septembrit 1989
v.a. Vene Föderatsiooni kodanikele.

Konkursil on kokku VIIS vooru:

I VOOR (ettelaulmine)
Esimeses voorus osalemiseks on kaks võimalust (A ja B):

A - ETTELAULMINE (soovitatav kuna on suurem võimalus valituks osutuda) -

Ettelaulmised toimuvad aprillist juunini 2023. Kõik üksikasjad teatatakse igale registreerunud osalejale personaalselt.

Ettelaulmistele registreerumise tähtaeg on tavaliselt 10-5 päeva enne valitud ettelaulmise kuupäeva.
Teavet esinemiskohtade ja -kuupäevade ja tähtaegade kohta leiab SIIT

Lauljad peavad esitama kaks erineva iseloomuga erinevate heliloojate poolt loodud teost klaveri saatel. Vähemalt üks neist peab olema ooperiaaria. Valitud teoseid saab (kuid mitte tingimata) esitada ka hilisemates voorudes.

NB! Kogu esinemisaja kestus peab mahtuma 10 minuti sisse.

B - ESINEMINE VIDEOSALVESTUSE KAUDU -
Videosalvestuste esitamise tähtaeg on 10. juuni 2023:

Salvestused peavad sisaldama vähemalt kahte erineva iseloomuga erinevate heliloojate poolt loodud teost. Vähemalt üks neist peab olema ooperiaaria. Valitud teoseid saab (kuid mitte tingimata) esitada ka hilisemates voorudes.

NB! Märkida tuleb teoste pealkirjad ja salvestuse kuupäev! Kahe salvestuse kogupikkus peab olema vähemalt 6 minutit.

Tulemused tehakse teatavaks enne 10. juulit 2023 konkursi veebilehel ja Facebookis. E-maili teel teavitatakse vaid neid lauljaid, kes valitakse järgmisse vooru.

Valituks osutunud lauljad (nii A kui ka B variandis) on kohustatud oma osalemist konkursi järgmistes voorudes kinnitama 10. augustit 2023. Igale valitud lauljale saadetakse küsimustik lisainfoga, mis tuleb tagasi saata hiljemalt ankeedis märgitud kuupäevaks!

Tähepanu! Esimest vooru hindavad igal linnas oma žürii, kus alati viibib ka konkursi kunstiline juht. Iga I vooru ettelaulmisel osaleja esinemine videosalvestatakse ja valitud parimate lauljate videod konkureerivad laiapõhjalise žürii (umbes 40 liiget, pluss peažürii) jaoks. Pärast selle žürii valikut otsustakse 36 lauljat, kes kutsutakse II vooru Eestisse. Lauljatel on võimalik saada tagasisidet e-maili teel, samuti saada endale ka oma I vooru esinemise videod.

II VOOR (lavalolek ja esmamulje)
II voorus osaleb vähemalt 36 valitud lauljat. Esitatakse klaveri saatel kaks teost:

  • üks suhteliselt lühikene 18. sajandi aaria (Bachist Mozartini kaasa arvatud). Teos ei tohi olla üks järgmistesse voorudesse valitavatest aariatest.
  • üks lühikene ooperi- või opereti aaria (ka arietta, ariooso, kuplett vms.), mis ei tohi olla üks järgmistesse voorudesse valitud aariatest.

Pane tähele! Mõlema teose kogukestus koos lavale tuleku ja lavalt lahkumisega peab olema minimaalselt 6 minutit, kuid ei tohi ületada 9 minutit! Žüriil on õigus katkestada esinemine, kui see ületab lubatud ajalimiiti.

III VOOR (muusikaline maitse ja intelligentsus)
III voorus osaleb maksimaalselt 26 lauljat. Esitatakse kaks (või kolm) teost klaveri saatel:

  • kaks salmi Franz Schuberti "Ave Mariast"** saksa keeles. Transponeerimine on lubatud.

* Lauljad peavad esitama kaks teost vaid juhul, kui ühe teose kestus on alla 2,5 minuti.
** Eesti helilooja loomingu ja Schuberti “Ave Maria” parima interpretatsiooni eest antakse välja eristipendiumid või väärtuslikud kingitused.

Pane tähele! Mõlema teose kogukestus koos lavale tuleku ja lavalt lahkumisega peab olema minimaalselt 7 minutit, kuid ei tohi ületada 10 minutit! Žüriil on õigus katkestada esinemine, kui see ületab lubatud ajalimiiti.

IV POOLFINAAL (artistlikkus)
IV voorus osaleb maksimaalselt 16 võistlejat. Esitatakse klaveri saatel kaks teost:

  • üks aaria või number ooperist, oratooriumist, kantaadist või vokaalsümfoonilisest teosest, mis on loodud pärast 1935. aastat.
  • üks ooperiaaria, mis on kirjutatud mis tahes perioodil ja mis peab sisaldama ulatuslikku retsitatiivi (soovitavalt ooperistseen) ning mis ei ole lühem kui 5 minutit.

Need teosed ei tohi olla valitud II või V vooru.

Pane tähele! Mõlema teose kogukestus koos lavale tuleku ja sealt maha liikumisega peab olema minimaalselt 8 minutit, kuid ei tohi ületada 12 minutit! Žüriil on õigus katkestada esinemine, kui see ületab lubatud ajalimiiti.

V FINAALVOOR
Viimases voorus valitakse maksimaalselt kuus võistlejat, kes esinevad koos orkestriga. Iga laulja valmistab ette neli ooperiaariat, mida saab valida konkursi repertuaari nimekirjast. Esitada tuleb neist ainult kaks:

  • üks neljast ooperiaariast laulja isikliku eelistuse järgi;
  • teise ooperiaaria valib žürii ülejäänud ettevalmistatud kolme aaria hulgast. Selle aaria saab teada finalist vahetult pärast poolfinaalvooru.

Pane tähele! Lauljatel on soovituslik võtta teos konkursi repertuaari nimekirjast , kuid see ei ole kohutuslik. Lauljad võivad valida ka aariaid, mida selles nimekirjas ei ole, kuid sel juhul kohustuvad nad ise garanteerima teose kvaliteetseste orkestrihäälte ja dirigendi partituuri olemasolu.

Igale finalistile võimaldatakse samal päeval, enne finaalvooru, 25-minutiline proov orkestriga.

PROOVID ja PIANISTID

Pianisti kasutamine esimeses voorus maksab 15-40€, mis makstakse pianistile otse sularahas enne ettelaulmist.

II ja III vooru ettevalmistamiseks saab kasutada pianisti TASUTA kuni 20 minutit. IV vooru ettevalmistuseks saab tasuta pianist kasutada kuni 30 minutit. Lisa prooviaega (ka finaalvooru ettevalmistamiseks) on võimalik saada kokkuleppel pianistiga 10€ iga 5 lisaminuti kohta, tasudes sularahas otse pianistile.

Pane tähele! Osalejad peavad ise esitama pianistidele selge ja hõlpsasti loetava noodikirjaga noodimaterjali, mis TULEB saata e-posti teel vähemalt 2 nädalat enne konkursi II vooru.

Lauljal on lubatud esineda oma pianistiga.

REGISTREERIMISTASU

Registreerimistasu sõltub sellest, millise variandi kasuks laulja otsustab I voorus:
Variant A (otseesinemine) - €60
Variant B (videosalvestus) - €120

Registreerimistasu tuleb tasuda enne registreerimisvormi esitamist ja esitada tuleb maksekviitungi koopia. Makseviisid: pangaülekanne, krediitkaardiga PayPali kaudu.

NB! Eelmise konkursil (aastal 2021) II vooru valitud lauljatele kehtib allahindlus 50%.
NB! Ukraina ja Eesti kodanikest lauljad ei pea osalemistasu maksma.

LISATINGIMUSED

Lauljad peavad kõik teosed esitama peast.
Juba valitud teoseid ei saa pärast konkursi ametliku bukleti trükki minemist muuta. Erandkorras on teose valikuid võimalik muuta vaid žürii enamuse nõusolekul.

Žürii jätab endale õiguse teha mis tahes otsuseid, mida ametlikes eeskirjades ei ole muul viisil käsitletud, et tagada konkursi õiglane, tõhus ja korrapärane läbiviimine.
Kõik žürii poolt langetatud otsused on lõplikud.

Kõik I voorust valitud lauljad peavad 10. septembril viibima Pärnus, kus loositakse esinemise järjekord. Loosimise täpne aeg ja koht tehakse teatatakse eelnevalt.

Kui laulja ei täida konkursi reglementi, võidakse ta diskvalifitseerida.

Reisimine ja majutus
Lauljad vastutavad Eestisse sisenemiseks vajaliku viisa hankimise eest ise (https://www.vm.ee/konsulaar-viisa-ja-reisiinfo/viisainfo/schengeni-viisa-taotlemine)

Osalejatel on tungivalt soovitatav tagada piisav reisikindlustus. Konkursi korraldajad ei võta endale vastutust lauljaga võistluse ajal juhtunud õnnetuste eest.

Kõik osalejad peavad katma oma majutus- ja reisikulud ise. Konkursi korraldusmeeskond koostab erihinnaga hotellide/hostelite/külalistemajade nimekirja Pärnu linnas (ainult konkursil osalejatele).

Autoriõigustest
Kõik konkursivoorud on avalikud ning neid võib salvestada ja edastada raadio või televisiooni kaudu. Lauljatel ei ole intervjuude, salvestiste ja tele- või veebiülekannete kohta rahalisi nõudeid. Samuti salvestatakse kõik voorud konkursi raames ning need postitatakse konkursi propageerimiseks avalikult konkursi kodulehele ja sotsiaalmeedia kanalitesse (Youtube, Instagram, Facebook). Lauljatel ei ole õigust nõuda nende salvestiste eest tasu ega keelata nende avalikku esitamist. Erandjuhtudel võib laulja esitada ametliku taotluse video eemaldamiseks ja veenvatel asjaoludel võivad korraldajad selle tavaliselt heaks kiita.

Korraldajad garanteerivad, et lauljate poolt I vooru tarbeks saadetud videosalvestisi ei kasutata muuks otstarbeks kui ainult II vooru kandidaatide valiku langetamiseks.

Riietus
Soovitame riietuda publikut austavalt. Finaaliks, naised: õhtukleit ja mehed: ülikond/smoking/frakk.